தமிழ் மொழியினதும் வரலாற்றை ஐந்து காலப்பகுதிகளாக வகைப்படுத்தலாம் .

1. சங்க காலம் (கிமு 300 - கிபி 300).
2. சங்கம் மருவிய காலம் (கிபி 300 - கிபி 700).
3. பக்தி இலக்கிய காலம் (கிபி 700 - கிபி 1200).
4. மையக் காலம் (கிபி 1200 - கிபி 1800).
5. தற்காலம் (கிபி 1800 - இன்று வரை).

    No comments:

    Post a Comment