உண்மைத்தன்மை சான்றிதழ் பெறுவதற்கு கட்டணங்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும்  உண்மைத்தன்மை சான்றுக்கு பல்கலைக்கழகத்தால் கட்டண மாற்றப்பட்டு வருகிறது. 2020ம் ஆண்டு தற்போதைய   நிலவரம். உண்மைத்தன்மை சான்றிதழ் பெறுவதற்கு கட்டணங்கள்.
  1. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹:1000
  2. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் - ₹-1000
  3. சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000
  4. இந்திர காந்தி தேசிய திறந்தநிலைப பல்கலைக்கழகம் - ₹ 400
  5. பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 2000
  6. பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1500
  7. அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1250
  8. மனோன் மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000

No comments:

Post a Comment