அறிவியல் பாடத்தில் கருத்தியல் தேர்விற்கு 75 மதிப்பெண்களும் செய்முறைத் தேர்விற்கு 25 மதிப்பெண்களும் நிர்ணயம்

பத்தாம் வகுப்பிற்கு புதிய பொதுப் பாடத்திட்டத்தினைஅறிமுகப்படுத்தி உள்ளதால் , மார்ச் 2012 முதல் அறிவியல் பாடத்தில் செய்முறைத் தேர்வு கட்டயமாக்கப்பட்டுள்ளது . அதன்படி , அறிவியல் பாடத்தில் கருத்தியல் தேர்விற்கு 75 மதிப்பெண்களும் செய்முறைத் தேர்விற்கு 25 மதிப்பெண்களும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது .

No comments:

Post a Comment