சிறந்த தொழில் முனைவோர்களுக்கான விருது விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கான அறிவிப்பு.

2016-17, 2017-18 மற்றும் 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த தொழில் முனைவோர்களுக்கான மற்றும் பெண்களுக்கான மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விருதுகள் வழங்குவது - விருது விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கான அறிவிப்பு.


No comments:

Post a Comment