மத்திய காலணி பயிற்சி நிறுவனம் - விஜயதசமி சேர்க்கை மேளா.

சேர்க்கை மேளா விஜயதசமி அன்று சேர அரிய வாய்ப்பு வரும் 08.10.2019 அன்று மேற்கண்ட அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து கீழ்கண்ட படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம்

No comments:

Post a Comment