எஸ்பிஐ வாடிக்கையாளருக்கு முக்கிய சலுகைகள் அறிவிப்பு

எஸ்பிஐ வங்கி buதனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது. அது பற்றிய விவரம் வருமாறு: ஏடிஎம்-மில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளிலும், சேவைக் கட்டணத்திலும் புதிய மாற்றங்களை எஸ்பிஐ அறிவித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் கடந்த 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந் துள்ள து. வங்கிக் கணக்கில் குறைந்தபட்ச ரொக்கம் இருக்க வேண்டும் என் பது எஸ்பிஐ வங்கியின் விதிகளில் ஒன்று. அதன் படி, ஒருவரது வங்கிக் கணக்கில் மாத சராசரி இருப்புத் தொகை என்பது ரூ.25,000க்குள் இருந்தால்அந்த வாடிக்கையாளர் - எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் 5 முறையும், இதர வங்கியின் - ஏடிஎம்களில் இருந்து 8 முறையும் கட்டணமின்றி பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அதேப்போல, ஒரு வாடிக்கையாளரது வங் கிக் கணக்கில் மாத சரா சரி தொகை ரூ.25,000க்கு மேல், ரூ.1 லட்சத்துக்குள் இருந்தால், அவர்களுக்கு எஸ்பிஐ ஏடிஎம்மில் அள விலாத பணம் எடுக்கும் வாய்ப்புகளும், இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் கட்டணமின்றி 8 முறையும் பணமெடுக்க அனுமதிக்கப்படுவர். அதேப்போல, நடப் புக் கணக்கில் மாத சரா சரி இருப்பு ரூ.1 லட்சத் துக்கும் மேல் இருந்தால் அவர்களுக்கு அளவில் லாத எஸ்பிஐ மற்றும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களில் பணமெடுக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. அதே சமயம், எஸ்பிஐ நிர்ணயித்த எண்ணிக்கையை தாண்டி எஸ்பிஐ வங்கி ஏடிஎம்மில் இருந்து வாடிக்கையாளர் பணமெடுத்தால் ரூ.10 + ஜிஎஸ்டியும், இதர வங்கி ஏடிஎம்மில் நிர்ணயித்த எண்ணிக்கை யைத் தாண்டி பணமெடுத் தால் ரூ.20 + ஜிஎஸ்டியும் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து அபராதமாக பிடித்தம் செய்யப்படும். அதே சமயம், நிர்ண யித்த எண்ணிக்கையை விட அதிக எண்ணிக்கை யில் ஏடிஎம்களை பயன்ப டுத்தும் போது, பணமெடுப்பதைத் தவிர்த்து பிற விஷயங்களை ஏடி எம் மில் மேற்கொள்ளும் போது அதாவது பண இருப்பை பரிசோதித்தல், பின் எண்ணை மாற்றுதல் போன்றவற்றுக்கு எஸ்பிஐ வங்கியில் ரூ.5+ ஜிஎஸ்டி யும், இதர ஏடிஎம்கள் என்றால் ரூ.8 + ஜிஎஸ்டியும் வசூலிக்கப்படும். வாடிக்கையாளரின் வங்கிக் கணக்கில் பண மில்லாமல், பரிவர்த்தனை முடியும் போது அதற்காக ரூ.20+ஜிஎஸ்டி அபராத மாக வசூலிக்கப்படும். ஒரு வேளை எஸ்பிஐயில், சம்பளக் கணக்கை வைத்திருந்தால், அந்த வாடிக்கையாளருக்கு எஸ்பிஐ மற்றும் இதர வங்கி ஏடிஎம்களிலும் அளவில்லா பணப்பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் சலுகை அக்டோபர் முதல் வழங்கப்படுகிறது.

No comments:

Post a Comment