உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முதலில் உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு கல்விச்சோலை இ.மெயிலை இலவசமாக பெறுங்கள்.

Saturday, February 11, 2012

Names of large numbers

Base -illion Value U.S. and modern British Traditional British Traditional European (Peletier) SI SI
(short scale) (short scale) (long scale) (long scale) Symbol Prefix
1 10^6 Million Million Million M mega-
2 10^9 Billion Thousand million Milliard G giga-
3 10^12 Trillion Billion Billion T tera-
4 10^15 Quadrillion Thousand billion Billiard P peta-
5 10^18 Quintillion Trillion Trillion E exa-
6 10^21 Sextillion Thousand trillion Trilliard Z zetta-
7 10^24 Septillion Quadrillion Quadrillion Y yotta-
8 10^27 Octillion Thousand quadrillion Quadrilliard
9 10^30 Nonillion Quintillion Quintillion
10 10^33 Decillion Thousand quintillion Quintilliard
11 10^36 Undecillion Sextillion Sextillion
12 10^39 Duodecillion Thousand sextillion Sextilliard
13 10^42 Tredecillion Septillion Septillion
14 10^45 Quattuordecillion Thousand septillion Septilliard
15 10^48 Quindecillion Octillion Octillion
16 10^51 Sexdecillion Thousand octillion Octilliard
17 10^54 Septendecillion Nonillion Nonillion
18 10^57 Octodecillion Thousand nonillion Nonilliard
19 10^60 Novemdecillion Decillion Decillion
20 10^63 Vigintillion Thousand decillion Decilliard
21 10^66 Unvigintillion Undecillion Undecillion
22 10^69 Duovigintillion Thousand undecillion Undecilliard
23 10^72 Tresvigintillion Duodecillion Duodecillion
24 10^75 Quattuorvigintillion Thousand duodecillion Duodecilliard
25 10^78 Quinquavigintillion Tredecillion Tredecillion
26 10^81 Sesvigintillion Thousand tredecillion Tredecilliard
27 10^84 Septemvigintillion Quattuordecillion Quattuordecillion
28 10^87 Octovigintillion Thousand quattuordecillion Quattuordecilliard
29 10^90 Novemvigintillion Quindecillion Quindecillion
30 10^93 Trigintillion Thousand quindecillion Quindecilliard
31 10^96 Untrigintillion Sexdecillion Sexdecillion
32 10^99 Duotrigintillion Thousand sexdecillion Sexdecilliard
33 10^102 Trestrigintillion Septendecillion Septendecillion
34 10^105 Quattuortrigintillion Thousand septendecillion Septendecilliard
35 10^108 Quinquatrigintillion Octodecillion Octodecillion
36 10^111 Sestrigintillion Thousand octodecillion Octodecilliard
37 10^114 Septentrigintillion Novemdecillion Novemdecillion
38 10^117 Octotrigintillion Thousand novemdecillion Novemdecilliard
39 10^120 Novemtrigintillion Vigintillion Vigintillion
40 10^123 Quadragintillion Thousand vigintillion Vigintilliard
50 10^153 Quinquagintillion Thousand quinquavigintillion Quinquavigintilliard
60 10^183 Sexagintillion Thousand trigintillion Trigintilliard
70 10^213 Septuagintillion Thousand quinquatrigintillion Quinquatrigintilliard
80 10^243 Octogintillion Thousand quadragintillion Quadragintilliard
90 10^273 Nonagintillion Thousand quinquaquadragintillion Quinquaquadragintilliard
100 10^303 Centillion Thousand quinquagintillion Quinquagintilliard
101 10^306 Uncentillion Unquinquagintillion Unquinquagintillion
102 10^309 Duocentillion Thousand unquinquagintillion Unquinquagintilliard
103 10^312 Trescentillion Duoquinquagintillion Duoquinquagintillion
110 10^333 Decicentillion Thousand quinquaquinquagintillion Quinquaquinquagintilliard
111 10^336 Undecicentillion Sexaquinquagintillion Sexaquinquagintillion
120 10^363 Viginticentillion Thousand sexagintillion Sexagintilliard
121 10^366 Unviginticentillion Unsexagintillion Unsexagintillion
130 10^393 Trigintacentillion Thousand quinquasexagintillion Quinquasexagintilliard
140 10^423 Quadragintacentillion Thousand septuagintillion Septuagintilliard
150 10^453 Quinquagintacentillion Thousand quinquaseptuagintillion Quinquaseptuagintilliard
160 10^483 Sexagintacentillion Thousand octogintillion Octogintilliard
170 10^513 Septuagintacentillion Thousand quinquaoctogintillion Quinquaoctogintilliard
180 10^543 Octogintacentillion Thousand nonagintillion Nonagintilliard
190 10^573 Nonagintacentillion Thousand quinquanonagintillion Quinquanonagintilliard
200 10^603 Ducentillion Thousand centillion Centilliard
300 10^903 Trecentillion Thousand quinquagintacentillion Quinquagintacentilliard
400 10^1203 Quadringentillion Thousand ducentillion Ducentilliard
500 10^1503 Quingentillion Thousand quinquagintaducentillion Quinquagintaducentilliard
600 10^1803 Sescentillion Thousand trecentillion Trecentilliard
700 10^2103 Septingentillion Thousand quinquagintatrecentillion Quinquagintatrecentilliard
800 10^2403 Octingentillion Thousand quadringentillion Quadringentilliard
900 10^2703 Nongentillion Thousand quinquagintaquadringentillion Quinquagintaquadringentilliard
1000 10^3003 Millinillion Thousand quingentillion Quingentilliard

No comments:

Post a Comment