ஐந்து யோக அடிப்படை பயிற்சி


எண் மூலசக்தி நமதுடம்பு அதற்கான பயிற்சி
1. நிலம் தசை உடற்பயிற்சி
2. நீர் குருதி காயகல்பம்
3. நெருப்பு உடல் வெப்பம் சூர்ய வணக்கம்
4. காற்று மூச்சு பிராணயாமம்
5. ஆகாயம் உயிர் குண்டலினி

No comments:

Post a Comment