எண் ஒலிப்பு


  எண் அளவு சொல்
  1/320 320 ல் ஒரு பங்கு முந்திரி
  1/160 160 ல் ஒரு பங்கு அரைக்காணி
  3/320 320 ல் மூன்று பங்கு அரைக்காணி முந்திரி
  1/80 80 ல் ஒரு பங்கு காணி
  1/64 64 ல் ஒரு பங்கு கால் வீசம்
  1/40 40 ல் ஒரு பங்கு அரைமா
  1/32 32 ல் ஒரு பங்கு அரை வீசம்
  3/80 80 ல் மூன்று பங்கு முக்காணி
  3/64 64 ல் மூன்று பங்கு முக்கால் வீசம்
  1/20 20 ஒரு பங்கு ஒருமா
  1/16 16 ல் ஒரு பங்கு மாகாணி (வீசம்)
  1/10 10 ல் ஒரு பங்கு இருமா
  1/8 8 ல் ஒரு பங்கு அரைக்கால்
  3/20 20 ல் மூன்று பங்கு மூன்றுமா
  3/16 16 ல் மூன்று பங்கு மூன்று வீசம்
  1/5 ஐந்தில் ஒரு பங்கு நாலுமா
  1/4 நான்கில் ஒரு பங்கு கால்
  1/2 இரண்டில் ஒரு பங்கு அரை
  3/4 நான்கில் மூன்று பங்கு முக்கால்
  1 ஒன்று ஒன்று

  No comments:

  Post a Comment