திரைப்படங்களுக்கு வழங்கப்படும் தணிக்கை சான்றிதழ்கள்

திரைப்படங்களுக்கு வழங்கப்படும் தணிக்கை சான்றிதழ்கள்

சான்றிதழ் யுனிவர்சல் (U)
என்பது எல்லாரும் எல்லா வயதினரும் பார்ப்பது.

சான்றிதழ்(UA)
என்பது பெற்றோர்களின் வழிகாட்டுதல்படி குழந்தைகளும் பார்ப்பது.

சான்றிதழ்(A)
என்பது வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் என்ற பிரிவுகளில் வழங்கப்படுகிறது.

சான்றிதழ் (S)
மருந்துவர்களும், அறிவியல் துறை சம்பந்தப் பட்டவர்களும் பார்ப்பதற்காக மட்டும் உள்ள படங்கள். நம் ஊரில் இதுவரை (S) சான்றிதழ் தந்ததில்லை என்கின்றனர் தணிக்கை அலுவலக அதிகாரிகள்.

No comments:

Post a Comment